Recent Posts

December 20, 2019

November 11, 2019

November 9, 2019

Please reload

EVENTS

Archive
Please reload

January 15, 2020

As Gyumri Trchounian Tun orphanage has shut down last week, we accepted three of their previous students from ages 10-12. All three students will be coming to Debi Arach full time, six days a week. They have also been added to our transportation sponsorship program. Te...

December 20, 2019

Debi Arach celebrated Christmas at our center with a special visit from Santa Claus, who passed out gifts to all of our students! Our students also put on a small Christmas show with songs and dances! Fun was had by all! We wish all of our donors and supporters a great...

December 14, 2019

Yesterday we had an extra special visit from Armenian EyeCare Project who came and performed 19 eye exams for our students who exhibited sight problems. 12/19 of those students were confirmed to have sight problems and now will be fitted for glasses ! We cannot thank t...

November 27, 2019

On November 27th, twenty-four young women received certificates of participation in the fields of hair cutting and design, nail artistry, and make-up artistry. This was the first, free of charge, lo-tech vocational program offered at Debi Arach. Mrs. Amalya Atamian, th...

November 18, 2019

Դեպի առաջ երեխաների զարգացման կենտրոնի բարձր դասարանների սաների համար իրականացվող մասնագիտական դասընթացների շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի հատուկ թույտվությամբ նոյեմբերի 9-ին պրակտիկ ուսուցում անցկացվեց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատա...

November 13, 2019

As the second part of our career fair program focused on the profession of law, 20 of our students were given the rare opportunity to visit a court. The president of the Universal Court of the Shirak Marz, Gagik Hovhannisyan, spoke about the judicial process and how a...

November 11, 2019

We recently were able to bring a bookshelf to Debi Arach and make a small library for our students. We have over 100 books in Armenian, English, and Russian for our students to be able to take out and read. We have extended our classes two days a week to allow for some...

November 9, 2019

Կենտրոնում իրականացվող դասապատրաստման մեթոդները սաների համար առավել

գրավիչ և  ընկալելի դարձնելու նպատակով որոշեցինք իրականացնել լրացուցիչ պարապմուքներ: 

Մեր սաների մեջ դեպի ուսումը, գրքի ու ընթերցանության հանդեպ...

November 9, 2019

Our 6th, 7th, and 8th graders in the recent weeks have been preparing special presentations per week to present to their peers. Students are split into teams and work with teachers to prepare each topic. This week's topic was a combination of math and Armenian grammar,...

Please reload

 

With support from the

Movses Khorenatsi 38/1 

Gyumri, Shirak, Armenia

depiarach@gmail.com

debiarachcc@gmail.com

+ (374 91) 426 120

+ (374 99) 451 337

Want to join the Debi Arach Team?

Job opportunites

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon