top of page

Ամանորի Մեծ Եղևնին

Այսօր, Ամանօրյա տոներին ընդառաջ, զարդարվեց «Դեպի առաջ» երեխաների կենտրոնը, այդ թվում նաև տեղադրվեց Ամանորի մեծ եղևնին:

Եղևննին զարդարեցին կենտրոնի սաները՝ իրենց ձեռքերով պատրաստված խաղալիքներով:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page